Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 


1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en bij wijze van inlichting. Orders zijn voor ons eerst bindend nadat deze door ons uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aanvaard. Onze prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. 

 2. Onderhavige overeenkomst maakt voor ons een middelenverbintenis uit, die wij naar best vermogen en met de vereiste zorg zullen uitvoeren. 

3. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze bedrijfszetel of anders door overschrijving op onze bankrekening. 

4. Al onze studies, documenten, enz... blijven – behoudens voorafgaande en schriftelijk andersluidende overeenkomst – onze uitsluitende eigendom. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen ze niet worden gekopieerd of aan derden worden doorgegeven, op straffe van schadevergoeding. 

5. Mochten wij als gevolg van overmacht, niet in staat zijn aan onze leveringsverplichting te voldoen, dan zullen wij gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de levering uit te stellen, tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd. Mocht de overmacht langer dan één maand duren, dan hebben wij zowel als de koper, het recht na kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechterlijke tussenkomsten te ontbinden. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien -, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt, daaronder begrepen: oorlog, brand, watersnood, transportbelemmeringen, ijs en andere ongunstige weersomstandigheden, ziekte en overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie wij een en ander betrekken, staking, gebreken aan of beschading van machines, evenals iedere andere storing in ons bedrijf, een en ander met inbegrip van omstandigheden die te wijten zijn aan ons personeel. 

 6. Indien de door ons geleverde artikelen zichtbare gebreken vertonen, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren: reclamaties wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd. Evenwel vervalt ieder recht van de reclamatie uiterlijk acht dagen na de levering en verliest de koper zijn aanspraken jegens ons. 

7. De betaling van onze facturen dient te geschieden met inachtneming van de door ons op de factuur vermelde betalingscondities. Eventuele gebreken die de door ons geleverde artikelen of diensten mochten tonen, geven de koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 

8. Alle door ons verkochte artikelen of geleverde diensten blijven onze eigendom totdat de koper de koopprijs volledig heeft voldaan. De koper heeft echter het recht de artikelen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, in welk geval onze aanspraken echter zullen overgaan op de eventuele vervangende schuldvordering. Niettemin draagt de koper vanaf het moment van de levering het risico van het verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt. 

9. Indien de koper achterstallig is met de betaling van de koopprijs, of indien hij in staat is van faillissement of wordt verklaard of surséance van betaling, hebben wij het recht de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden en de niet betaalde artikelen terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van eventuele schade, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Voorts wordt in deze gevallen iedere vordering welke wij op de koper mochten hebben, terstond in geheel opeisbaar. Indien de rekeningen op de vervaldag niet betaald zijn, is over het rekeningbedrag een onmiddelijke opeisbare verwijlrente van 10% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum, door de koper verschuldigd, en zulks van rechtswege en zonder dat in morastelling noodzakelijk is, verhoogd met 10% met een minimum van € 150 ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding wegens o.m. de ons veroorzaakte administratieve kosten, verstoring in de financiële planning, kredietkosten, advocaatkosten, e.d. Elke betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur. 

10. Iedere aansprakelijkheid van onze kant is uitgesloten, voor zoverre in deze voorwaarden niets anders is bepaald. 

11. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper, voor zover daarvan niet bij door ons schriftelijk beding is afgeweken. Het louter feit met ons een contract te sluiten, impliceert dat de koper erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en te aanvaarden, afziet van de toepassing van eventuele eigen voorwaarden, zelf al komt de overeenkomst tot stand door onze aanvaarding van zijn bestelling op zijn bestelbon. De eventuele niettoepassing van (een van) onze voorwaarden impliceert geen afstand ervan en rechtigt ons op elk ogenblik de integrale uitvoering van al onze voorwaarden te eisen. 

12. In geval van geschil of achterstand van betaling, zijn alleen bevoegd het Vredegerecht en de Rechtbanken, onder wiens plaatselijke bevoegdheid de zetel van de vennootschap valt, d.w.z. het Vredegerecht Tweede Kanton AALST, de rechtbank van de Eerste Aanleg te DENDERMONDE en de Rechtbank van Koophandel te AALST.

Afdrukken